ПРОЕКТИ

РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

На ден 24.10.2017 година со учениците од вторите одделенија, во соработка со Здружението на граѓани Еко Логик – Скопје, беше реализирана првата работилница на тема Едукација за велосипедизам ( делови на велосипедот).

Целта на посетата беше учениците да се запознаат со деловите на велосипедот, да знаат да ги именуваат, разликуваат и истите да ги илустрираат.

Претставник - предавач од Здружението беше Никола Нешкоски.

 

Објавено на 31 10 2017