Одделенска настава

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОТВОРЕН ЧАС - СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛ

Наставен предмет .Македонски јазик

Наставна содржина:Текст „Маја кај заболекар“

На ден 10.10.207 година на часот по македонски јазик  - Дентална хигиена  во паралелката  II3   присуствуваше  родител на ученичката Данаја Ефтимова -  Стоматолог  кој на учениците  им  демонстрираше правилно одржување на хигиената на забите и усната празнина, како и подготовка на детски протези во кои беа вклучени и учениците.Се разви дискусија, прашања но и воодушевеност кај учениците од активностите на часот.Целта на часот беше учениците редовно да посетуваат стоматолог и да се гриж ат за своите заби.

Објавено на 31 10 2017