НОВОСТИ

ОТВОРЕНИ ЧАСОВИ

Три мобилности во рамките на Еразмус+ проектот за 2018/2019 година, три неверојатни искуства да се научат нови можности и  стекнат нови искуства.

По враќањето од мобилноста на наставниците, предизвик за нас беше, наученото да се имплементира во редовната настава. Тоа и  се случи. Голем број на платформи, голем број на апликации кои ја поттикнаа и надополнија креативноста и мотивираноста кај наставниците. Тоа пак предизвика интерес кај учениците.

Се зголеми нивната активност, мотивираност ,  иницијатива за уште и уште повеќе.

Согласно предвидениот акционен план ги издвојуваме следниве отворени часови:

 

НАСТАВНИК

НАСТАВНА СОДРЖИНА

НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ

БРОЈ НА  ОДРЖАНИ ЧАСОВИ

ДАТА НА РЕАЛИЗАЦИЈА

НАСТАВЕН

ЧАС

1

Симона Мирчевска

Активности за утврдување на ДАТИВ- ИКТ

Германски јазик

1

09.04.2019

4

2

Билјана Стојаноска

Reported speech

9 odd

Англиски јазик

1

09.04.2019

7

3

Катарина Данаилова Поповска

Културно наследство на Република Македонија

5одд

Општество

1

09.04.2019

4

4

Билјана Стојаноска

Reported speech

9 odd

Англиски јазик

1

10.04.2019

4

5

Бранка Ивановска Блажевска

Обработка на народна приказна „Најубавите раце“

4одд.

Македонски јазик

1

10.04.2019

8

6

Даниела Нацев

Операции со дропки

6одд

Математика

1

12.04.2019

1

7

Даниела Нацев

Операции со дропки

6одд

Математика

1

12.04.2019

2

8

Биљана Чешларова

Алгебарски изрази

7одд

Математика

1

12.04.2019

5

9

Бранка Ивановска Блажевска

Моето место некогаш и денес

4одд.

Општество

1

12.04.2019

8

10

Цветанка Илиоска

Сили и гравитација

6 одд.

Природнии науки

1

15.04.2019

3

Целта на отворените часови беше:

-          Имплементација на стекнатото знаење од обуките во практичната настава

-          Модернизација на наставата со новите апликации

-          Запознавање на наставниот кадар, родителите  со практичната примена на апликациите преку искуствата на учениците

-          Непосредно согледување од бенефитите при учење со примена на апликациите

-          Градење на вештини и компетенции кај учениците

-          Мотивирање на учениците

-          Рефлексија од страна на учениците

-          Рефлексија од страна на присутните наставници

-          Поттикнување на останатите наставници за примена на современата технологија надополнета со новите знаења во рамките на Еразмус + програмата

Часовите беа посетени од Директорот на училиштето, Педагошката служба и наставници од предметна  и одделенска настава и  родители.

Објавено на 16 05 2019