НОВОСТИ

ДИСЕМИНАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „КРЕАТИВНА УПОТРЕБА НА ТЕХНОЛОГИЈАТА ВО НАСТАВАТА“

По извршената  мобилност на Еразмус + проектот на Малта, а и согласно Акциониот план на Тимот за обуки, наставниците Бранка Ивановска-Блажевска и Катерина Данилоска Поповска  одржаа вкупно четири дисеминации  на  3 и 4.04.2019 година, во  училница .

Првиот ден беа одржани две дисеминации - едната во периодот од 13 до 15 часот, втората во периодот од 15 до 17 часот. Истите беа одржани во училница во Училиштето која е опремена со компјутери и интернет. На двете дисеминациите присуствува вкупно 23 наставници.

Дисеминациите претставуваа приказ на софтвери, платформи и апликации кои се апликабилни во секојдневната настава поради   можностите  за креирање илустратиен , егзаминирачки и анимирачки материјали за обработка на материјалот и усовршување на знаењата   воинтерактивен едукативен процес. 

Вториот ден се одржаа уште две обуки кои беа продолжение на претходните.

И двата дена, обуките завршија со online евалуација.

 

 

Објавено на 16 05 2019