Кодекс на однесување

Кодекс на однесувањеВИДОВИ ПЕДАГОШКИ МЕРКИ

Пофалби и награди

Со пофалбите и наградите се стимулира развој на позитивните особини кај учениците, се јакне самодовербата во сопствените можности и се дава признание за постигнатите успеси во воспитно-образовната дејност. Пофалби и награди се доделуваат на ученик, група ученици, ученичка секција, екипа и паралелка во текот и на крајот на учебната година. Писмените пофалби се даваат во вид на дипломи, пофалби и признанија.

Укори и казни

Педагошките мерки во основното училиштето се применуваат кон учениците кои ги прекршуваат правилата на ученичкиот живот, а со цел да се постигне чувство на одговорност и спречување на негативни појави. Педагошките мерки се применуваат индивидуално и се темелат на објективност, праведност и на педагошка одговорност. Пред изрекување на педагошка мерка следи разговор со ученикот и родителот - старател. Разговорот може да го води одделенскиот раководител, одделенскиот наставник, предметниот наставник, стручните соработници, а по потреба и Директорот.

Педагошки мерки се:

1. Усна опомена
2. Писмена опомена
3. Укор (неодобрување на постапката)
4. Намалување на поведението
5. Преместување на ученикот друга паралелка и во друго училиште

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

- Редовно ќе ја одржуваат личната хигиена.
- Редовно ќе ја одржуваат хигиената во училиштето.
- Ќе го чуваат училишниот мебел, не уништувајќи ги ѕидовите и не пишувајќи по нив.
- Отпадоците ќе ги фрлаат во корпа која е наменета за тоа.
- Кога се дежурни, ќе ја подготват таблата, сунѓерот и кредите.
- Ќе ја проветруваат училницата за време на одморите.
- Ќе ја разубавуваат училницата со слики и цвеќе.
- Ќе бидат искрени и добри другари, ќе им помагаат на другите секогаш кога ќе бидат во можност.
- Времето кое ќе го минуваат во училиштето ќе биде исполнето со многу нови сознанија и убаво другарување.
- Своите мислења и предлози со кои заеднички ќе го подобриме престојот во училиштето ќе ги доставуваат во сандачето наменето за тоа.
- Учениците се должни да ги одржуваат редот и мирот во училиштето (во ходниците, училниците и во училишниот двор).
- Во училиште да доаѓаат редовно и навреме.
- Да не изостануваат од настава освен од оправдани причини.
- Изостаноците треба да се оправдаат од родител или со медицинска белешка.
- Учениците ќе ги почитуваат и поздравуваат наставниците и возрасните.
- Ќе бидат внимателн и активни на часовите.
- Редовно ќе ги извршуваат училишните обврски.
- Ќе бараат да бидат јавно оценувани и секогаш да ги знаат резултатите од својот труд.
- Активно ќе учествуваат во слободни ученички активности (секциите) каде ќе ги задоволат сопствените желби и интереси.
- Ќе бидат вредни, а нивниот труд ќе биде награден.

КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО

1. Учениците се должни да дојдат во училиште најдоцна 15 минути пред почетокот на наставата.

2. Наставата се одвива од: 8.00 - 15.10 часот, за учениците од I-IV одд. и од 8.00 - 13.25 часот. за ученици од V-VIII одд.

3. За учениците од целодневната настава, училиштето организира нивно згрижување во продолжен престој, со дежурен наставник, во периодот од 16.00 – 17.00 часот.

4. Помеѓу третиот и четвртиот час учениците имаат голем одмор, кој се користи за ужина и релаксација, а се одвива во училишниот двор и игралиштето. Доколку временските услови се неповолни, учениците остануваат во училиштето, почитувајќи го редот и мирот во истото.

5. За време на одморот во училиштето има дежурни наставници кои се грижат за почитувањето на редот и мирот, како и безбедноста на учениците.

6. Во училиштето постои дневно обезбедување кое се грижи за почитување на редот и мирот, како и безбедноста на учениците

НАСТАВНИЦИТЕ ЌЕ СЕ ПРИДРЖУВААТ

- Учениците се должни да ги одржуваат редот и мирот во училиштето (во ходниците, училниците и во училишниот двор).
- Во училиште да доаѓаат редовно и навреме.
- Да не изостануваат од настава освен од оправдани причини.
- Изостаноците треба да се оправдаат од родител или со медицинска белешка.
- Учениците ќе ги почитуваат и поздравуваат наставниците и возрасните.
- Ќе бидат внимателн и активни на часовите.
- Редовно ќе ги извршуваат училишните обврски.
- Ќе бараат да бидат јавно оценувани и секогаш да ги знаат резултатите од својот труд.
- Активно ќе учествуваат во слободни ученички активности (секциите) каде ќе ги задоволат сопствените желби и интереси.
- Ќе бидат вредни, а нивниот труд ќе биде награден.

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

- Наставниците меѓусебе да се почитуваат (културно да се отпоздравуваат, да се воздржуваат од негативни коментари за колегите и другите вработени во училиштето).
- Наставниците да се воздржуваат од негативни коментари за колегите пред учениците и родителите.
- Недоразбирањата помеѓу колегите да се разрешуваат на конструктивен начин во просторни услови кои тоа го дозволуваат (не пред учениците, другите вработени и родителите).
- Стручните разговори и консултации, со стручните соработници, наставниците да ги реализираат во нивните службени простории со однапред договорен термин за состанок.
- Наставниците да не ги користат мобилните телефони во училиштето за фотографирање и сликање дискриминирачки материјал.
- Наставниците да бидат во училницата 5 минути пред почетокот на часот.
- За време на наставниот час, колегите да избегнуваат влегување во други училници заради добивање информации или други потреби. Потребите да ги задоволуваат пред и по наставата.
- Отсуствата од работа, наставниците да ги најавуваат во писмена форма, кај Директорот, еден ден пред изостанувањето од работа.
- Организацијата на замените за отсустните наставници ќе ги реализира Педагогот, во соработка со наставниците.
- Одделенските и предметните наставници се задолжуваат потешкотиите во паралелката да ги подобруваат преку соработката со родителите, учениците и стручните соработници, а по следниот редослед:
1. Разговор со ученикот и родителот во присуство на одделенскиот наставник.
2. Разговор со ученикот и родителот во присуство на одделенскиот наставник и на стручните соработници.
3. Комуникацијата на наставниците со родителите и учениците да се одвива во конструктивна насока на професионално однесување (без навреди, исмејување и омаловажување)

РОДИТЕЛИТЕ ЌЕ СЕ ПРИДРЖУВААТ

- Да го почитуваат времето на престојот на учениците во Училиштето.
- Да го почитуваат Куќниот ред на училиштето.
- Потешкотиите во паралелката да ги подобруваат преку соработката со наставниците, одделенските раководители, учениците и стручните соработници, а по следниот редослед:
1. Разговор со ученикот и со родителот во присуство на одделенскиот наставник и стручните соработници.
2. Разговор со ученикот и родителот во присуство на одделенскиот наставник и на стручните соработници.
- Комуникацијата со наставниците да се одвива во конструктивна насока, со професионално однесување и со меѓусебно почитување.
- Да го подржуваат учењето на своите деца преку залагање за фер оценување.
- Да се воздржат од активности кои неоправдано би ги довеле нивните деца во повластена положба во оценувањето во однос на другите деца.
- Да ги почитуваат професионалните одлуки и совети на наставниците во врска со оценувањето на нивните деца.
- Кај своите деца - ученици да поттикнуваат чесен и фер однос, а со своето однесување во врска со оценувањето на постигањата на учениците, да им бидат пример за тоа.
- Да ги препознаваат кај своите деца и да ги спречуваат евентуалните обиди со недозволени постапки да добијат поповолна оцена од објективно утврдената.