Корисни линкови

Корисни линкови
Министерство за Образование и Наука на Република Македонија

http://http://www.mon.gov.mk/


Официјална фајсбук страница на Министерството за Образование и Наука на РМ

https://www.facebook.com/obrazovanieinauka


Википедија

http://mk.wikipedia.org/wiki/


Е - Учебници за основно образование

http://www.e-ucebnici.mk/osnovno


Краток историјат на градот Скопје

http://mk.wikipedia.org/wiki/Скопје