Мисија и визија

Мисија и визија

Мисија

Средина која поттикнува и овозможува континуиран развој и креативно учење

Визија

Интегрирање и живеење на неколку основни принципи: слобода, учество и еднаквост. Развивање на чувство за одговорност, соработка и заедништво Примена и промоција на наставни стандарди кои ја поттикнуваат самодовербата и го оспособуваат ученикот за критичко и самостојно мислење.