Училишни документи

Училишни документи

Проекти, професионален развој на наставниците, успех, редовност и поведение на учениците на Oпштинското основното училиште “Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје во првото полугодие од учебната 2018/2019 година


    Полугодишен извештај за 2018-2019 година

ЗАВРШНИ СМЕТКИ ЗА 2017-ТА ГОДИНА


603

    Баланс на состојба

    Приходи и расходи

    Образец DE

    SPD

787

    Баланс на состојба

    Приходи и расходи

    Образец DE

    SPD

903

    Баланс на состојба

    Приходи и расходи

    Образец DE

    SPDЗАВРШНИ СМЕТКИ ЗА 2016-ТА ГОДИНА


Биланс на состојба

    603-BS

    787-BS

    903-BS

Биланс на приходи и расходи

    603-PIR

    787-PIR

    903-PIR

Образец DE

    603-DE

    787-DE

    903-DE

Образец SPD рекапитулар

    603-SPD

    787-SPD

    903-SPD