Наставен кадар

Наставен кадар
Име

Презиме

Работно место

Снежана

Велкова

наставник по македонски јазик

Ана

Георгиева

наставник по македонски јазик

Даниела

Нацев

наставник по математика

Биљана

Чешларова

наставник по математика

Јелена

Марковска

наставник англиски јазик

Јасна

Абрамац

наставник англиски јазик

Билјана

Стојаноска

наставник англиски јазик

Симона

Мирчевска

наставник по германски јазик

Благородна

Наумоска

наставник по германски јазик

Софка

Димитрова

наставник по биологија природни науки и техника

Влатко

Трошански

наставник по историја

Васил

Чочов

наставник по георгафија, природни науки и природни науки и техника

Биљана

Наумчевска

наставник по ТО

Татјана

Таневска

наставник по музичко образов. хор, оркестар

Нада

Ѓорѓиевска

наставник по ликовно образов, и проекти од ликовна уметнос, вештини за живеење

Јасмина

Грујоска Неделковска

наставник по физичко образование

Драгослав

Марина

наставник по физичко образов.

изборен спорт

Бранкa

Димевска

Наставник по историја и граѓанско образование

Ана

Тодоровиќ

наставник по класична култура на европ. цив.

Ружа

Стоиљковиќ

наставник по Етика во религии

Стефанка

Нерковска

наставник по одделенска наст.

Марија

Андоновска

наставник во одделенска наст.

Евдокија

Петрушевска

наставник во одделенска наст.

Соња

Анчевска

наставник по одделенска наст.

Наташа

Ѓорѓиеска

наставник по одделенска наст.

Катерина

Данилоска Поповска

наставник во одделенска наст.

Јасмина

Михаиловска

наставник во одделенска наст.

Сузана

Милошева Левкова

наставник во одделенска наст.

Мимоза

Манчевска

наставник во одделенска наст.

Татјана

Шаќеринова

наставник во одделенска наст.

Емилија

Ивановска Андоновска

наставник во одделенска наст.

Аница

Мицевска

наставник во одделенска наста

Ана

Сенчук

наставник во одделенска наст.

Елизабета

Даскалова

наставник во одделенска наст.

Теодора

Ефремова

наставник во одделенска наст.

Маргарет

Пејоска

наставник во одделенска наст.

Струмка

Јакимовска

наставник во одделенска наст.

Жаклина

Јагликовска

наставник во одделенска наст.

Весна

Лазарова Џаковиќ

наставник во одделенска наст.

Катерина

Атанасова

наставник во одделенска наст.

Ема

Зафирова

наставник во одделенска наст.

Билјана

Лукановска

наставник во одделенска наст.

Виолета

Крстевска Васиќ

Стручен соработник педагог

Весна

Шуркова

Стручен соработник психолог

Маргарита

Ѓуриќ Поповска

Стручен соработник библиотекар

Билјана

Георгиевска

наставник по етика

Викторија

Илиеска

Наставник по физика

Валентина

Зорчец

наст информатика

Славица

Алексовска

наставник по хемија и природни науки

Ружица

Јанковска

наставник во одделенска наст.